W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

tel. 12 620-33-20

fax 12 42-42-322

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP pod adresem: /WMK_SA_Krakow/SkrytkaESP

KRS 0000057956

NIP 6750000065

REGON 350720714

 

Komunikat - zmiana taryfy

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 16 grudnia 2022 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat, od dnia 27.12.2022 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższej jakości świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Struktura taryfy

W okresie trzech lat na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała taryfa niejednolita o strukturze wieloczłonowej. W związku z nowymi interpretacjami ustawy, opartymi na wyrokach WSA/NSA struktura wprowadzonej taryfy uległa istotnej zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej.

Na potrzeby wniosku taryfowego Spółka określiła taryfowe grupy odbiorców usług na podstawie charakterystyki zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, celu poboru wody, stawki opłat za usługi wodne, a także sposobu rozliczeń świadczonych usług.

W kalkulacji taryfy określono 17 taryfowych grup odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:

  • Grupy od 1 do 8 (o symbolach od W/1 do W/8) - gospodarstwa domowe w szczególności właściciele domów jednorodzinnych, właściciele lub zarządcy domów wielolokalowych, właściciele lub zarządcy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe.
  • Grupy od 9 do 16 (o symbolach od W/9 do W/16) - pozostali odbiorcy usług nieujęci w grupach od W/1 do W/8, w tym podmioty świadczące usługi społeczne, socjalne, zdrowotne oraz edukacyjne, przemysł oraz cele zgodnie z art.22 ustawy[1] za wyjątkiem p.poż.
  • Grupa 17 (o symbolu W/17) - cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 ustawy [1], wyróżniona ze względu na stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na cele przeciwożarowe za okres rozliczeniowy, uwzględniająca utrzymanie w gotowości hydrantów p.poż.

[1] Ustawa z dnia 7 maja 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020.2028).

W kalkulacji taryfy określono 8 taryfowych grup odbiorców usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków Grupy od 1 do 8 o symbolach od S/1 do S/8.

Należy podkreślić, że na wysokość taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wpływa bardzo wiele czynników. W stosunku do ostatniego okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy najistotniejsze zmiany nastąpiły w wysokości kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej, utylizacji osadów ściekowych, ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, a także znaczącym wzroście cen materiałów oraz kosztów świadczenia usług obcych
(w szczególności w zakresie remontów). Wspomniane zwiększenie elementów kosztowych będzie miało największy wpływ na pierwszy, dwunastomiesięczny okres obowiązywania nowej taryfy z uwagi na znaczącą zmianę warunków makroekonomicznych.

Znaczny wzrost wskaźnika inflacji CPI (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), który w czerwcu 2021 r. wynosił 4,4%, podczas gdy w listopadzie 2022 r. był już na poziomie 17,5%, a wskaźnik PPI (wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu) w tym samym okresie wyniósł 20,8%. Zatwierdzony wzrost cen dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców został ograniczony wyłącznie do poziomu inflacji.

CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

 

Wyszczególnienie Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Cena za 1 m3 dostarczanej wody:
  • Grupa od 1 do 8
4,99 5,39
  • Grupa od 9 do 17
5,05 5,45
Cena za 1 m3 odebranych ścieków:
  • Grupa od 1 do 8
6,43 6,94

 

Bezpieczeństwo

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dbając o najwyższy poziom świadczonych usług, rozwijają technologie uzdatniania wody w czterech zakładach oraz nadzorują jakość wody na wszystkich etapach procesu począwszy od stref sanitarnych rzek stanowiących źródła wody pitnej, poprzez stacje osłonowe monitorujące poziom zanieczyszczeń przed ujęciami wody, a następnie kontrolę ciągów technologicznych zakładów uzdatniania, skończywszy na kompleksowych badaniach wody uzdatnianej dostarczanej do miejskiej sieci wodociągowej oraz w punktach zgodności na sieci (rozmieszczonych równomiernie na terenie całego miasta). Systematyczny rozwój procesów technologicznych oczyszczania ścieków i ich dostosowywanie do potrzeb rozwijającego się miasta, a także wymogów nowych regulacji prawnych, pozwala na zapewnienie spełnienia wymaganych parametrów jakościowych ścieków odprowadzanych do środowiska, w tym podwyższonego stopnia usuwania związków biogennych.
Znaczącym wyzwaniem w najbliższych latach będzie dostosowanie Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do nowych wymogów dyrektyw unijnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz oczyszczania ścieków. Wiąże się to z dużym zakresem niezbędnych prac modernizacyjnych na terenie zakładów uzdatniania wody, a także rozwojem infrastruktury kanalizacyjnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. Konieczne jest także kontynuowanie rozbudowy systemu monitoringu jakości wody, zarówno poprzez rozbudowę potencjału laboratorium, jak i rozwój systemów inteligentnego zarządzania sieciami.

Rozwój

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dbają o systematyczny i zrównoważony rozwój miejskiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2023 w ramach uzyskanych z wprowadzonej taryfy środków finansowych, Spółka zamierza wybudować oraz zmodernizować blisko 40 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tylko na ten cel zaplanowano kwotę na poziomie 100 mln zł, co stanowi blisko 70 % całkowitych wydatków inwestycyjno – remontowych. Wśród istotniejszych przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2023 należy wskazać budowę odcinków magistral wodociągowych DN 800 Krzemionki-Mistrzejowice, al. Solidarności w ciągu S-7, DN 400 ulice Myśliwska – Lasówka, Konopnickiej – Rydlówka, wykonanie infrastruktury wodociągowej w ramach programu pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej" m.in. w ulicach: Familijna, Skotnica, Bogucicka, Przyrodnicza, Łobodowskiego, Na Błonie, Ciepłownicza, Stelmachów, Krzewowa, Syrachowska, a także wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w ramach programu pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej" m.in. w ulicach: Brzeska, Zaporębie, Osterwy, Stepowa, Sanatoryjna, Pytlasińskiego. Moszyńskiego, Falista, Stępice, Żelazowskiego, Bogucianka. Realizacja tych zamierzeń wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Krakowa, a przede wszystkim pozwoli Spółce na podniesienie standardów świadczonych usług.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w swojej działalności wykorzystują szereg rozwiązań, mających na celu obniżenie bieżących kosztów eksploatacji. Stosowanie elementów gospodarki o obiegu zamkniętym, produkcja własnej energii z odnawialnych źródeł, wdrażanie najnowszych technologii, pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego na realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną zakładów, to tylko przykładowe, jedne z wielu działań dzięki którym możliwe jest uzyskiwanie przez Spółkę realnych oszczędności.

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-144-2022-z-dnia-16-grudnia-2022-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miejskiej-krakow.html

PLIKI DO POBRANIA

Komunikat - taryfa 27.12.2022 r. - 26.12.2023 r. (0,24MB, PDF)

Powiadom znajomego