Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków;
  • złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym w Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Senatorska 9, 30-106 Kraków;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Spółka, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Spółki. 

W przypadku bezczynności Spółki wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.