Komunikat w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna informują, że w dniu 28 marca 2022 r. wpłynęła do siedziby Spółki decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymująca wydaną uprzednio decyzję Prezesa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krakowa na okres 3 lat.

W tej sytuacji została podjęta decyzja o stosowaniu przez WMK S.A. w rozliczeniach z odbiorcami usług, cen i stawek opłat obowiązujących przed dniem 28.05.2021 r. do czasu wstrzymania wykonalności wspomnianej decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie bądź prawomocnego rozstrzygnięcia trwającego sporu pomiędzy Wodociągami Miasta Krakowa S.A. a Prezesem Wód Polskich.

Od dnia 29 marca 2022 r. obowiązywać będą ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena / stawka netto w zł Cena / stawka brutto w zł
1. Cena zł 1 m³ dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 4,11 4,44
2. Cena w zł m³ odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,60 6,05
3. Opłata stała abonamentowa dla: 5,13 5,54
  - 30 - dniowego okresu rozliczeniowego 5,13 5,54
  - 60 - dniowego okresu rozliczeniowego 5,13 5,54
  - 90 - dniowego okresu rozliczeniowego 2,02 2,18
  - 60 - dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody 2,02 2,18
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 0,028 0,030

Cena brutto zawiera 8 % podatku VAT.

TARYFA wodno-ściekowa obowiązująca od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r.

Sprostowanie do decyzji zatwierdzającej taryfę na lata 2021-2024

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa na okres 3 lat

TARYFA wodno-ściekowa obowiązująca od 24.05.2020 do 23.05.2021 r.

TARYFA wodno-ściekowa obowiązująca od 24.05.2019 do 23.05.2020 r.

TARYFA wodno-ściekowa na 2018 - 2019

Link do Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.04.2018 r.

TARYFA wodno-ściekowa na 2017

TARYFA wodno-ściekowa na 2016

TARYFA wodno-ściekowa na 2015

TARYFA wodno-ściekowa na 2014

TARYFA wodno-ściekowa na 2013

TARYFA wodno-ściekowa na 2012

TARYFA wodno-ściekowa na 2011

TARYFA wodno-ściekowa na 2010