Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podejmują szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i aktualizujemy je na bieżąco aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Prowadzimy okresowe szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
W związku ze zmianą nazwy Spółki zaktualizowaliśmy klauzule informacyjne. Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych osobowych nie zmienia się.
Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych dla MPWiK S.A. w Krakowie nie tracą ważności.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Olender. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez WMK S.A., w tym żądania realizacji Państwa uprawnień wynikających z przepisów RODO. Do zadań Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w tym np. zmiana danych objętych umową. Wszelkie inne sprawy należy kierować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej WMK S.A.


Załączniki: