Nazwa podmiotu publicznego: Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),
 • nie wszystkie załączniki posiadają informacje na temat wielkości,
 • nie wszystkie artykuły posiadają odpowiednią strukturę nagłówkową.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. na bieżąco analizują i weryfikują powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

 Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-10-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-08

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Magdalena Poznańska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Magdalena Poznańska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: magdalena.poznanska@wodociagi.krakow.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 12 620-33-20

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).Dostępność architektoniczna:

Siedziby Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków.
Obsługa interesantów odbywa się w Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) mieszczącym się przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, spełniającym podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Budynek, w którym mieści się Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, ma 4 kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Został w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Do Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, po schodach bezpośrednio od ul. Senatorskiej 9.
Drugie wejście bez barier architektonicznych znajduje się, z drugiej strony budynku. Prowadzi do niego droga dojazdowa między budynkami mieszczącymi się przy ul. Senatorskiej 7 i 9. Przed wejściem zlokalizowany jest parking wraz z dwoma stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami [znak poziomy P–20 (tzw. koperta)]. Przy wejściu zainstalowano domofon, przez który można skontaktować się z asystentem pomocy.

2. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda). Do Sali Obsługi Mieszkańców, jak również do stanowisk zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku, można dostać się windą, której wymiary zapewniają bezproblemowy wjazd wózka inwalidzkiego. Szerokie korytarze i przestrzeń znajdującej się na parterze Sali Obsługi Mieszkańców zapewniają komfortowe i bezkolizyjne poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami. Drzwi prowadzące do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy jak np. zawarcie umowy, posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich. Centrum Obsługi Mieszkańców wyposażone jest w wygodną poczekalnie z ogólnodostępnym pitnikiem wody i kącikiem zabaw dla dzieci.

3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń i wejść do budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, asystent pomocy, pracownicy ochrony, punkt informacyjny). Na każdej kondygnacji budynku znajdują se sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w system alarmowy, umożliwiający wezwanie pomocy. Ponadto system monitoringu, którym objęty jest obiekt pozwala na szybką reakcje asystenta pomocy i udzielenie niezbędnego wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z sygnalizacją dźwiękową umożliwia osobom z niepełnosprawnościami możliwość sprawnej ewakuacji. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

4. W godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dwóch dedykowanych, bezpłatnych miejsc parkingowych. Wjazd na parking od ul. Senatorskiej, między dwoma budynkami (ul. Senatorska 7 i 9), jest oznaczony tabliczką. Przy wjeździe na parking zainstalowano wideodomofon umożliwiający szybki kontakt z przeszkolonym asystentem, dostępnym w godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców. Przy szlabanie wewnątrz parkingu zamontowana jest pętla indukcyjna.

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa on-line jest dostępna w godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców. Szczegółowe informacje o tłumaczu zamieszczone są na stronie internetowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w zakładce Strefa Klienta - Obsługa w języku migowym (https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/obsluga-w-jezyku-migowym.html).

7. Dojazd:

    samochodem (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych),
    komunikacją miejską:
 • przystanki autobusowe:„Muzeum Narodowe”, linie: 102, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 502, 503, 601, 605, 608, 611, 734, 752, 792, 902;
  „Cracovia Błonia”, linie: 102, 152, 605, 734;
  "Cracovia Stadion", linie: 102, 502, 734, 752, 792;
  „Salwator”, linie: 100, 209, 229, 239, 249, 259, 269, 734, 752, 792, 902;
  "Komorowskiego", linie: 229, 734, 752, 792, 902;
 • przystanki tramwajowe:
  „Muzeum Narodowe”, linie: 6, 20;
  „Komorowskiego”, linie: 1, 2;
  "Salwator", linie: 1, 2.

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie w zakładce Rozkłady jazdy (https://rozklady.mpk.krakow.pl/).

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania (https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/).

8. Na wniosek osoby z niepełnosprawnościami zapewniona zostaje pomoc pracownika Wodociągów Miasta Krakowa. Osoba wnioskująca zawiadamia pracownika ochrony lub recepcji o konieczności zapewnienia asysty osobie z niepełnosprawnościami. Wyznaczony pracownik schodzi do klienta do Sali Obsługi Mieszkańców lub asystuje mu w drodze - z windy do sali przyjęć na piętrze.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: