Wodociągi Miasta Kakowa S.A. informują, że od dnia 27 grudnia 2023 r. obowiązuje nowy okres taryfowy wynikający z decyzji nr KR.RZT.70.144.2022 wydanej w dniu 16 grudnia 2022 roku, przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat, od dnia 27.12.2022 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższego poziomu świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW OD 27 GRUDNIA 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Cena za 1 m3 dostarczanej wody:
  • Grupa od 1 do 8
5,05 5,45
  • Grupa od 9 do 17
5,11 5,52
Cena za 1 m3 odebranych ścieków:
  • Grupa od 1 do 8
6,72 7,26

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-144-2022-z-dnia-16-grudnia-2022-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miejskiej-krakow.html

Stanowisko Organu Regulacyjnego (0,16MB, PDF) w sprawie zakwalifikowania podmiotów świadczących usługi bytowe do właściwej grupy taryfowej.