Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że w dniu 21 grudnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając  na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów Miasta Krakowa S.A. z dnia 31 października 2023 r., uzupełnionego pismami znak EEP.033.21.2023 z dnia 7 listopada 2023 r., EEP.033.22.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., oraz EEP.033.22.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres 3 lat:

  • zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat,
  • orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.144.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., do dnia wejścia w życie decyzji KR.RZT.70.157.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA TARYFY (OD 29.12.2023 r.)

Wyszczególnienie Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Cena za 1m3 dostarczanej wody:
Grupa od 1 do 8 5,51 5,95
Grupa od 9 do 17 5,56 6,00
Cena za 1m3 odebranych ścieków:
Grupa od 1 do 8 7,10 7,67


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy (od 29 grudnia 2023 roku do dnia 28 grudnia 2026 roku) została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższego poziomu świadczonych  usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-157-2023-z-dnia-21-grudnia-2023-r-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miejskiej-krakow.html

Stanowisko Organu Regulacyjnego (0.16MB, PDF) w sprawie zakwalifikowania podmiotów świadczących usługi bytowe do właściwej grupy taryfowej.

PLIKI DO POBRANIA
komunikat - taryfa 29.12.2023 r. - 28.12.2024 r. (0.16MB, PDF)