Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że w dniu 21 grudnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając  na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów Miasta Krakowa S.A. z dnia 31 października 2023 r., uzupełnionego pismami znak EEP.033.21.2023 z dnia 7 listopada 2023 r., EEP.033.22.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., oraz EEP.033.22.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres 3 lat:

  • zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat,
  • orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.144.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., do dnia wejścia w życie decyzji KR.RZT.70.157.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA TARYFY (OD 29.12.2023 r.)

Wyszczególnienie Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Cena za 1m3 dostarczanej wody:
Grupa od 1 do 8 5,51 5,95
Grupa od 9 do 17 5,56 6,00
Cena za 1m3 odebranych ścieków
Grupa od 1 do 8 7,10 7,67

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-157-2023-z-dnia-21-grudnia-2023-r-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miejskiej-krakow.html

Stanowisko Organu Regulacyjnego (0.16MB, PDF) w sprawie zakwalifikowania podmiotów świadczących usługi bytowe do właściwej grupy taryfowej.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 27 grudnia 2023 r. do wejścia w życie nowej taryfy obowiązują ceny za wodę i ścieki zamieszczone w komunikacie z dnia 20 grudnia 2023 r.: Ceny za wodę i ścieki od 27.12.2023 r.

PLIKI DO POBRANIA
komunikat ‒ taryfa 29.12.2023 r. - 28.12.2024 r. (0.16MB, PDF)
decyzja ‒ taryfa 2023-2026 (PDF)
komunikat ‒ taryfa 27.12.2023 r. (0.15MB, PDF)
komunikat ‒ taryfa 27.12.2022 r. - 26.12.2023 r. (0.24MB, PDF)
komunikat ‒ taryfa 27.12.2022 r. - 26.12.2023 r. (dostępność cyfrowa) (0.27MB, PDF)
komunikat ‒ taryfa 2022 (0.33MB, PDF)
komunikat ‒ taryfa 2020-2021 (0.16MB, PDF)
komunikat ‒ taryfa 2021-2022 (0.17MB, PDF)
decyzja ‒ taryfa 2021-2024 (0.57MB, PDF)
sprostowanie ‒ taryfa 2021-2024 (0.07MB, PDF)
cennik pozostałych usług od 01.03.2023 r. (0.29MB, PDF)
cennik pozostłych usług od 26.05.2021 r. (0.45MB, PDF)
średnie koszty budowy netto 1 m b. sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (0.16MB, PDF)