W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

tel. 12 620-33-20

fax 12 42-42-322

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP pod adresem: /WMK_SA_Krakow/SkrytkaESP

KRS 0000057956

NIP 6750000065

REGON 350720714

 

Publiczny konkurs na funkcje członków Zarządu

Rada Nadzorcza Wodociągów Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków ogłasza publiczny konkurs na funkcje członków Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

 1. Przedmiotem postępowania objęte są funkcje członków Zarządu (Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, trzech Członków Zarządu) Wodociągów Miasta Krakowa S.A., zwanej dalej „Spółką”.
 2. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać następujące wymagania formalne:
  1) wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1933),
  2) korzystać z pełni praw publicznych,
  3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji. 
 3. Kandydat na: 
  1) Prezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w pkt 2 powinien posiadać co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego,
  2) Wiceprezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w pkt 2 powinien posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.
 4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:  
  1) list motywacyjny, 
  2) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, (w tym oceny kwalifikacji kandydatów i spełnienia wymogów formalnych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE z dnia 4.5.2016 r. nr  119/1) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”, udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki: http://bip.wodociagi.krakow.pl/,
  3) aktualne zaświadczenie o niekaralności (do jednego miesiąca poprzedzającego dzień zgłoszenia),
  4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania funkcji członka zarządu w spółkach handlowych oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającym z przepisów prawa,  zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki,
  5) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2.1, a  w przypadku kandydata na funkcję Prezesa Zarządu w pkt 3.1, zaś Wiceprezesa Zarządu w pkt 3.2 niniejszego ogłoszenia, 
  6) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
 5. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów wymienionych w pkt 4, powinien dołączyć również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).
 6. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 21 marca 2022 r. w godz. od 8.00 do 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) lub listownie pod adresem siedziby Spółki: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.
 7. Zgłoszenie winno być złożone w zaklejonej kopercie z napisem “Konkurs na funkcję członka Zarządu WMK S.A.” z oznaczeniem konkretnej funkcji w Zarządzie, o którą ubiega się kandydat. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedną funkcję.
 8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 9. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na funkcje członków Zarządu w terminie do dnia 14 marca 2022 r. w godz. od 8.00 do 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki. Zakres informacji obejmuje:
  1) odpis z KRS zawierający aktualne dane,
  2) ostatni sporządzony raport roczny zawierający podstawowe dane o działalności Spółki,
  3) aktualny Statut Spółki.
 10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie i miejscu wskazanym w listownym lub telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 11. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia.
 12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 13. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 14. Regulamin konkursu na funkcje członków Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki.  
 15. Konkurs na każdą funkcję w Zarządzie rozstrzygany będzie niezależnie.

UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU

Komunikat Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. z dnia 7 marca 2022 r.

W uzupełnieniu komunikatu ogłoszonego w dniu 4 marca 2022 r., w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej – wydaniu małopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, dotyczącego publicznego konkursu na funkcje członków Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Rada Nadzorcza Wodociągów Miasta Krakowa S.A., w związku z pkt 7 komunikatu z dnia 4 marca 2022 r., informuje, że postępowaniem konkursowym objęte są następujące funkcje w Zarządzie Wodociągów Miasta Krakowa S.A.:
1)     Prezes Zarządu,
2)     Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
3)     Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia,
4)     Członek Zarządu ds. Ekonomicznych,
5)     Członek Zarządu ds. Kontraktowania,
6)     Członek Zarządu ds. Rozwoju.

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem konkursu na funkcje członków Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., konkurs będzie rozstrzygany na każdą funkcję niezależnie i wymagane jest w przedkładanych dokumentach określenie konkretnej z ww. funkcji w Zarządzie. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedną funkcję.

Załączniki

Powiadom znajomego